728 x 90

Kurs programowania C# Część druga

Kurs programowania C# Część druga

W tej części kursu zajmiemy się zmiennymi i komentarzami w kodzie.
Wszystkie zmienne, które są używane w programach pisanych w C# muszą mieć swój typ danych, przez co wiadomo jakie wartości mogą być w nich przechowywane. Aby móc korzystać ze zmiennej trzeba ją najpierw zdeklarować, a wygląda to następująco:

int liczba = 1;

int – typ zmiennej (wymagane)
liczba – nazwa zmiennej (wymagane)
1 – wartość początkowa zmiennej (opcjonalne)

Do zmiennej, która jest typu np. int (zmienna liczbowa) nie można przypisać np. łańcuchów tekstowych.

Rodzaje zmiennych

int – 32 bitowa liczba całkowita ze znakiem, przyjmuje wartości z zakresu [-2.147.483.648 – 2.147.483.647] uint – 32 bitowa liczba całkowita bez znaku, przyjmuje wartości z zakresu [0 – 4,294,967,295] long – 8 bitowa liczba całkowita ze znakiem, przyjmuje wartości z zakresu [–9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807] ulong – 64 bitowa liczba całkowita bez znaku, przyjmuje wartości z zakresu [0 – 18,446,744,073,709,551,615] short – 16 bitowa liczba całkowita ze znakiem, przyjmuje wartości z zakresu [-32,768 to 32,767] ushort – 16 bitowa liczba całkowita bez znaku, przyjmuje wartości z zakresu [0 to 65,535] double – liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji, przyjmuje wartości z zakresu [±1,5 10(-324) – ±3,4 10(308)] float– liczba zmiennoprzecinkowa, jest pojedynczej precyzji, przyjmuje wartości z zakresu [+-1,5 10(-45) – +-3,4 10</sup>(38)
decimal – liczba zmiennoprzecinkowa stałej precyzji
string – przyjmuje ciągi znaków Unicode.
char – przyjmuje pojedynczy znak Unicode
byte – 8 bitowa liczba całkowita bez znakiem, przyjmuje wartości z zakresu [0 – 255] sbyte – 8 bitowa liczba całkowita ze znakiem, przyjmuje wartości z zakresu [-128 – 127] bool – wartość logiczna, przyjmuje wartości true (prawda) lub false (fałsz)

Komentarze

Komentarze są bardzo ważnym elementem programowania, używanie ich jest dobrym nawykiem a szczególnie docenimy je kiedy trzeba po dłuższej przerwie przejrzeć kod i dokonać kilku zmian. Dzięki dobrze napisanym komentarzom szybko odnajdziemy się kodzie.

Rodzaje komentarzy:
komentarz dotyczący tylko jednej linii kodu

// To co jest po prawej stronie jest komentarzem

Komentarz dotyczący wielu linii kodu

/*
 Linia 1 komentarza
 Linia 2 komentarza
 */

Przykłady

using System;
namespace Zmienne
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Zmienne");
      // Przypisanie wartości w czasie deklaracji zmiennej
      string tekst = "Hello World";
      // Wyświetlenie zmiennej na ekranie
      Console.WriteLine(tekst);
      //Deklaracja zmiennej
      int zmienna;
      // Przypisanie wartości do zmiennej wcześniej zdeklarowanej
      zmienna = 1;
      // Wyświetlenie wartości na ekranie
      Console.WriteLine(zmienna);
      //Zmiana wartości zmiennej
      zmienna = 2;
      // Wyświetlenie wartości na ekranie
      Console.WriteLine(zmienna);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Źródło obrazu tytułowego: opracowanie własne na podstawie microsoft.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Inne artykuły