728 x 90

Kurs programowania Java. Część 1: Hello World

Kurs programowania Java. Część 1: Hello World

Niniejszy artykuł rozpoczyna kurs programowania w języku JAVA. Kurs będzie nieco różnił się od książek typu Thinking in Java itp, gdyż skupi się na przedstawieniu Wam kolejnych prostych zadań i jeszcze prostszych ich rozwiązań z wykorzystaniem języka JAVA. Część pierwsza to zadanie HelloWorld.

Wstęp

Zanim rozpoczniemy programowanie w Javie, należy sprawdzić, czy system operacyjny jest odpowiednio skonfigurowany. Oczywiście na początek trzeba pobrać i zainstalować JAVA JDK ze strony Oracle: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index-jsp-138363.html

Jeżeli chcemy korzystać z narzędzi linii poleceń, należy zadbać, żeby ustawione były odpowiednie zmienne systemowe. W przypadku Javy są to zmienne JAVA HOME i PATH

Dla wersji JDK 1.8 będzie to na przykład

JAVA_HOME = C:\JAVA18\
PATH = C:\JAVA18\bin

Sprawdzenia czy w linii poleceń możemy wykorzystać polecenia JDK, dokonujemy poprzez wykonanie

java −version
javac −version

Polecenie javac służy do kompilacji kodu z pliku *.java do pliku *.class. Polecenie java służy do uruchamiania kodu z pliku *.class.

Zadanie 1: Hello World

Utworzyć plik HelloWorld.java w którym należy zadeklarować klasę Hello- World (czyli o takiej samej nazwie jak plik). Następnie dodać do klasy metodę main(-) przyjmującą argument w postaci tablicy obiektów typu String oraz wykorzystując obiekt System.out oraz jego metodę println(-) wypisać na ekranie tekst Hello, World!. Tak utworzony plik z klasą należy skompilować z wykorzystaniem konsoli oraz polecenia javac, a następnie uruchomić poleceniem java.

Rozwiązanie

Java jest językiem typowo obiektowym. Oznacza to, że już od samego począt- ku mamy do czynienia z obiektami i ich definicjami (klasami). Podstawowym elementem programowania w tym języku jest więc tworzenie klas.

Klasa w Javie jest w większości przypadków zawarta w pojedynczym pliku o tej samej nazwie uzupełnionej o rozszerzenie ”‘.java”’. I tak tworząc klasę HelloWorld jej treść wpisujemy do pliku HelloWorld.java

 1 public class HelloJava
 2 {
 3  public static void main( String [ ] args )
 4  {
 5   System . out . println ("Witaj w świecie Java!") ; 
 6  }
 7 }

Na powyższym listingu widzimy przykładową klasę HelloWorld.
Każdy program musi mieć swój punkt startowy. W przypadku Javy takim

punktem startowym jest metoda main. Widać ją na listingu w liniacj 3-6. Metoda main:

  1. jest publiczna (public) – dlatego może być uruchamiana spoza klasy,
  2. jest zadeklarowana statycznie (static) – to znaczy nie wymaga, aby był stworzony obiekt danej klasy, co na początku wykonywania programu nie jest spełnione)
  3. nie zwraca żadnej wartości (zwracany typ: void)
  4. posiada argumenty pozwalające na pobranie parametrów przekazanych przy uruchamianiu z linii poleceń

W powyższym przypadku jedyną akcją wykonaną w tej metodzie jest wypisanie inforamcji na ekran. W tym celu musimy się dostać do obiek- tu skojarzonego z terminalem (standardowe wyjście), który jest dostępny w klasie System.out i wykonać na nim metodę println, wypisującej na ekran treść parametrów zakończoną znakiem nowej linii.

Aby skompilować ten program, musimy wykonać następujące polecenia

javac HelloWorld.java

Po jego wykonaniu zostanie stworzony plik HelloWorld.class zawierający skompilowany kod

Uruchomienie to polecenie

java HelloWorld

Na dziś to tyle. Zapraszamy wkrótce na ciąg dalszy kursu programowania w języku Java!

Autorami tego kursu są Rafał Kluszczyński i Błażej Zyglarski

Źródło obrazu tytułowego: opracowanie własne na podstawie materiałów. z java.oracle.com i mat.umk.pl.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Inne artykuły