728 x 90

Kurs programowania Java. Część 2: Argumenty programu

Kurs programowania Java. Część 2: Argumenty programu

Zadanie

W pliku o nazwie Argumenty.java utworzyć klasę z metodą main(-), w któ- rej należy zaimplementować wypisywanie wszystkich argumentów podanych podczas uruchamiania programu. Wypisywanie należy tak zorganizować, że każdy argument będzie wypisany w jednym wierszu oraz na początku tego wiersza będzie liczba porządkowa. Oczywiście program powinien działać dla dowolnej liczby argumentów bez jego modyfikacji.

%> java Argumenty Zajecia1 "Fajna JAVA"
Argument 1 : ’Zajecia1’
Argument 2 : ’Fajna JAVA’ %>

Rozwiązanie

Aby otrzymać listę argumentów programu należy skorzystać z zawartości tablicy ciągów znaków przekazywanej jako argument metody main.

Ponieważ tablica ta jest, jak wszystko w Javie, obiektem, można sko- rzystać z kilku jej właściwości. Polem, które jest nam potrzebne jest pole length. Aby dostać się do jego zawartości należy skorzystać z zapisu nazwaObiektu.nazwaPola. Pole to informuje, ile jest w danej tablicy obiektów.

WJavieelementytablicnumerowanesąod 0,musimywięcwykonacpętlę przebiegającą od indeksu 0 do indeksu mniejszego o jeden od args.length.

public class TestMain {
 public static void main( String [ ] args ) { 
  for (int i=0; i<args.length;i++)
  {
   System.out.printf("Argument %d : ’%s’\n",(i+1),args[i]);
  }
 }
}

Do wypisania argumentów na ekran skorzystamy z metody printf do- stępnej w obiekcie System.out. Metoda ta przyjmuje dowolną liczbę argu- mentów, przy czym pierwszy argument określa format wyświetlania i jest to ciąg znaków zawierający napisy %X w miejscach, gdzie mają zostać wstawione kolejne argumenty. Napisy te określają czy ma tu być wyświetlona liczba całkowita (%d) czy ciąg znaków (%s) itp.

Źródło obrazu tytułowego: opracowanie własne na podstawie materiałów. z java.oracle.com i mat.umk.pl.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Inne artykuły