728 x 90

Kurs programowania Java. Część 3: Pętla for

Kurs programowania Java. Część 3: Pętla for

Zadanie

Zaimplementuj klasę TabliczkaMnozenia, która podczas uruchomienia pobierze liczbę N podaną jako jedyny argument, a następnie wypisze na ekran tabliczkę mnożenia liczb od 1 do N. W celu zamiany napisu na zmienną całkowitoliczbową należy użyć składni Integer.parseInt(-), która w wyniku zwraca wartość typu int. Wypisane liczby należy następnie wyrównać w kolumnach z wykorzystaniem metody System.out.printf.

Rozwiązanie

W tym zadaniu zostanie stworzona w pełni funkcjonalna klasa TabliczkaMnozenia, posiadająca metodę wypiszTabliczkeMnozenia wypisującą tabliczkę na ekran. Podstawowy schemat klasy widoczny jest na poniższym listingu.

public class TabliczkaMnoøenia {
 void wypiszTabliczkeMnozenia(int n){
}
}

Typ zwracany przez funkcję wypiszTabliczkeMnozenia to void. Oznacza to, że funkcja nie zwraca wartości.

Wewnątrz funkcji musimy wykonać dwie zagnieżdżone pętle (wiersze x kolumny), które pozwolą na wypisanie całej tabliczki mnożenia. Zewnętrzna dotyczy wierszy, dlatego pod koniec jej wykonania wypisujemy na standardowe wyjście znak nowego wiersza. Pętla wewnętrzna dotyczy kolumn, po każdej z których wypisujemy znak tabulacji (aby wyrównać kolumny).

for (int i=1; i<=n; i++)
 {
  for (int j=1; j<=n; j++)
  {
   System.out. printf("%d\t",i*j); 
  }
System.out.println() ; 
}

Ostatnim elementem jest wywołanie tej funkcji. Po pierwsze funkcja ma być wywoływana zewnętrznie (to znaczy spoza obiektu klasy). Musi zatem posiadać modyfikator dostępu public.

Aby program moøna było uruchomić, należy stworzyć również funkcji main, w której zainicjalizowany zostanie obiekt klasy tabliczkaMnoøenia i wykonana na nim funkcja wypiszTabliczkeMnozenia. Funkcja main może zostać zaimplementowana w odrębnej klasie, lub nawet w klasie TabliczkaMnozenia (dlatego, że jej uruchomienie nie wymaga stworzenia instancji tej klasy).

public static void main(String [] args){ 
 TabliczkaMnozenia t = new TabliczkaMnozenia (); 
 t.wypiszTabliczkeMnozenia(5);
 } 
}

Teraz musimy jeszcze sprawdzić, czy został przekazany do naszego programu odpowiedni argument i wykorzystać go jako argument metody wypiszTabliczkeMnozenia. Argumenty przekazywane są do programu w formie ciągów znaków, więc musimy go przekonwertować na format int oczekiwany przez stworzoną metodę

if (args.length==1){
 t.wypiszTabliczkeMnozenia(Integer.parseInt(args[0]));
}
Źródło obrazu tytułowego: opracowanie własne na podstawie materiałów z mat.umk.pl i java.oracle.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Inne artykuły