728 x 90

Liferay – instalacja

Liferay – instalacja

 

Nadszedł już czas aby zająć się prawidłową instalacją portalu. Będzie ona przeprowadzona od podstaw. Oznacza to że system zostanie skompilowany z plików źródłowych i tym samym w najwyższym stopniu dostosowany do naszych potrzeb.

Założenia.

Zakłada się, że do instalacji i kompilacji portalu wykorzystuje się system Fedora. W tym celu zakłada się konto systemowe liferay (*) z katalogiem domowym

/home/liferay. Wykorzystuje się  najnowsżą wersję JAVA_JDK z ustawionymi odpowiednio zmiennymi systemowymi PATH i JAVA_HOME

Źródła.

Należy ściągnąć źródła portalu liferay z www.sourceforge.net. Paczka nazywa się liferay-portal-src-x.x.x.zip, gdzie x.x.x to numer ostatniej wersji.

mkdir /home/liferay/src
cd !$
unzip liferay-portal-src-x.x.x.zip

Pliki konfiguracyjne.

Kolejny krok to odpowiednia edycja plików konfiguracyjnych. Przyjęto że nie należy edytować istniejących plików, tylko stworzyć ich odpowiednie kopie i tam dokonać odpowiednich zmian.

mv build.properties build.liferay.properties
mv release.properties release.liferay.properties
mv app.server.properties app.server.liferay.properties

Człon liferay (*), który pojawił się w nazwach, to nazwa użytkownika, na którego koncie dokonuje się wszystkich operacji.

Oto zmiany, które należy wprowadzić w sckopiowanych plikach.

app.server.liferay.properties:
 1 app.server.type=tomcat
 2 app.server.tomcat.dir=/home/liferay/servers

build.liferay.properties:
 3 javac.compiler=modern
 4 javac.fork=true
 5 javac.memoryMaximumSize=512m

release.liferay.properties:
 6 lp.source.dir=/home/liferay/src
 7 lp.ext.dir=/home/liferay/ext
 8 lp.eclipse.dir=/home/liferay/eclipse
 9 lp.eclipse.project.name=ext

Jako kompilator wybrany został domyślnie jikes. Dlatego tutaj (linia 3) należy go zmienić na standardowy javac. Linie 4 i 5 powodują, że kompilacja będzie możliwa także na słabszych maszynach.  W pliku app.server.liferay.properties ustawiony został typ serwera (1), na którym będziemy uruchamiać portal oraz jego ścieżka (2). Plik release.liferay.properties pozwala na skonfigurowanie ścieżek zawierających źródła i rozszerzenia portalu liferay.

Kompilacja

Teraz pozostaje wpisać komendę

> ant start

i poczekać aż zostaną skompilowane wszystkie źródła, a następnie stworzyć katalog Extension Environment poleceniem

> ant build-ext

Polecenie to spowoduje przekopiowanie wszystkich potrzebnych plików do katalogu /home/liferay/ext. Jak zakończy swoje działanie pozostaje tylko wkopiowanie tam jeszcze plików *.liferay.properties z katalogu /home/liferay/src

Serwer aplikacji.

Teraz należy pobrać z sieci i zainstalować odpowiedni serwer WWW – w naszym przypadku będzie to tomcat. W tym celu należy wykonać następujące polecenia

> cd /home/liferay/ext/servers
> ant install-tomcat

O ile system posiada dostęp do Internetu, odpowiedni serwer zostanie pobrany i zainstalowany. Można to oczywiście zrobić ręcznie, umieszczając archiwum w  katalogu downloads.

Kolejny krok to deploying portalu to katalogu tomcata. Kolejno należy wykonać

> cd  /home/liferay/ext/ext-ear/
> ant deploy

Przed wykonaniem kolejnego korku, zmodyfikujemy zawartość katalogu ext-ejb oraz ext-web dodając do niego polską wersję językową portalu, zmieniając szczegółowe ustawienia i poprawiając część klas. Te czynności zostaną jednak opisane w dalszej części opracowania.

> cd /home/liferay/ext/ext-ejb/
 > ant deploy
 > cd /home/liferay/ext/ext-web
 > ant deploy

Skrypt ten rozpakuje do katalogu /ext/ext-web/tmp oryginalne pliki LIFERAY a następnie nadpisze je plikami, które znajdują się w katalogu /ext/ext-web/docroot i tak zmienione dopiero przeniesie do katalogów serwera. Dzięki temu w łatwy sposób można dokonać upgrade’u do kolejnej wersji portalu bez obawy o utratę zmian.

Baza danych.

Zakłada się, że jest zainstalowany serwer bazy danych Postgresql. Jako użytkownik postgres należy wykonać

> createuser liferay
> createdb liferay
> psql liferay
## ALTER USER liferay WITH PASSWORD 'tajne_haslo';
## \q
> psql -d liferay -f portal-postgresql.sql

Dodatkowo należy ustawić zasady autoryzacji, poprzez dodanie w odpwiednim miejscu do pliku pg_hba.conf linii

host liferay liferay 127.0.0.1/32 trust

Ustawienia połączenia serwera z bazą danych dokonuje się w pliku konfiguracyjnym ROOT.xml, który znajduje się w katalogu /tomcat/conf/Catalina/localhost/

Po zrealizowaniu tych wszystkich kroków można przejść do uruchomienia portalu. Instalacja została zakończona sukcesem.

Virtual Hosts

Na razie portal będzie działał na domyślnie ustawionych portach 8080 i 8443. Jednak do celów produkcyjnych dobrze skonfigurować serwer Apache i w nim hosty wirtualne, które będą przekierowywać ruch na odpowiednie porty obsługiwane przez tomcat.

<VirtualHost *:80>
 ServerName server.com
 DocumentRoot /var/www

</VirtualHost>

Połączenie może się odbywać za pomocą AJP (skonfigurować to należy odkomentowując odpowiedni fragment pliku TOMCAT_HOME\conf\server.xml).

Prawidłowym wpisem w sekcji VirtualHost będzie coś w stylu:

 ProxyPass ajp://localhost:8006/app

Tak skonfigurowany serwera Apache pozwoli na dostęp przez port 80 i 443 do portalu działającego na serwerze Tomcat, nie wystawiając go przy tym bezpośrednio na świat.

Bibliografia

[1]   Greg Ziebold and Marina Sum, Best Practices for Applying AJAX to JSR 168 Portlets, September 5, 2006.

[2]   Sami Salkosuo, DWR makes interportlet messaging with Ajax easy, July 14, 2006.

[3]   Eclipse – an open development platform http://www.eclipse .org

[4]   Joe Walker, DWR – Direct Web Remoting http://getahead.ltd.uk/dwr

[5]   Joseph Shum, Alexander Chow, Liferay Portal 4.0 – Developers Guide, 2006, http://www.liferay.com

[6]   Joseph Shum, Alexander Chow, Liferay Portal – Quick Start, 2006, http://www.liferay.com

[7]   Joseph Shum, Alexander Chow, Liferay Portal – Installation and Configuration, 2006, http://www.liferay.com

[8]   Joseph Shum, Alexander Chow, Liferay Portal 4.0 – User Guide, 2006, http://www.liferay.com

[9]   Objectweb Lomboz  http://lomboz.objectweb.org/

Źródło zdjęcia tytułowego: opracowanie własne na podstawie zdjęć z freeeimages.com i liferay.com.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Inne artykuły