728 x 90

Sprint w Scrum

Sprint w Scrum

Praca z metodyką Scrum odbywa się w iteracjach. Takie przedziały czasowe są nazywane sprintami. Sprinty mają określoną długość która powinna być stała dla każdego z nich. Powinny być krótkie, najczęściej trwają od tygodnia do maksymalnie miesiąca. Sprint powinien kończyć się dostarczeniem przez zespół tzn.. przyrostu produktu,, czyli działającego i przetestowanego fragmentu systemu. Ze sprintem związanych jest kilka aktywności scrumowych .

Planowanie sprintu.

Planowanie odbywa się na początku sprintu. W trakcie tej aktywności zespół scrumowy ustala cel sprintu, który opisuje motywy biznesowe i wartość sprintu oraz decyduje, które funkcjonalności z ostaną na jego koniec dostarczone. Sprecyzowanie celu jest dwustronnym zobowiązaniem jakie zawierają zespół deweloperski i właściciel produktu. Programiści zobowiązują się do realizacji celu przed końcem sprintu a właściciel produktu do nie modyfikowania celu podczas trwania iteracji. Planowanie sprintu jest dobrym miejscem na estymację wielkości poszczególnych funkcjonalności z rejestru produktu, lecz może do tego służyć również osobne spotkanie. Z uwagi na krótki czas trwania sprintu planowanie jest bardziej dokładne niż w przypadku planowania na długi okres czasu..

Przegląd sprintu.

Przegląd sprintu jest aktywnością podczas której zespół może uzyskać informację zwrotną dotyczącą dostarczonego przyrostu produktu. Odbywa się ona na końcu iteracji tuż przed retrospekcją sprintu. Uczestnikami przeglądu sprintu są nie tylko członkowie zespołu scrumowego. Oprócz nich w aktywności mogą brać udział wewnętrzni interesariusze, klienci oraz inne zespoły scrumowe. Każdy z uczestników może krytycznie spojrzeć na dostarczony przyrost produktu i udzielić informacji zwrotnej. Z uwagi na krótkie iteracje takie przeglądy odbywają się często i klient może zrezygnować z nietrafionych funkcjonalności wtedy, gdy koszt zmian będzie jak najmniejszy..

Retrospekcja sprintu.

Retrospekcja sprintu to aktywność występująca na końcu sprintu po jego przeglądzie. W przeciwieństwie do przeglądu sprintu, który skupiał się na inspekcji samego produktu, podczas retrospekcji ocenie poddaje się sam proces jego wytwarzania. Jej ustalenia pozwalają na lepsze dostosowanie metodologii do warunków specyficznych dla zespołu scrumowego. Wdział w niej bierze zespół scrumowy.. Podczas tej aktywności członkowie zespołu mogą prześledzić co wydarzyło się w sprincie. Daje to możliwość identyfikacji problemów występujących w procesie wytwórczym. Gdy problemy zostaną zidentyfikowane, zespół powinien przeprowadzić analizę potencjalnych rozwiązań, które pozwolą wyeliminować te problemy z następnych iteracji. Problemy mogą być wyszukiwane na wielu płaszczyznach, w tym wśród używanych narzędzi,, komunikacji między zespołami oraz stosowanych praktyk. Zespoły powinny pamiętać o tym by na retrospekcjach wdrażać niewielką ilość działań naprawczych. Wprowadzenia dużej ilości zmian w jednym sprincie nie pozwala na stwierdzenie, która z nich zwiększyła produktywność zespołu a która ją obniżyła. Skuteczność wprowadzonych działań naprawczych powinna być przedmiotem dyskusji na kolejnej retrospekcji. Dzięki retrospekcji, która odbywa się w każdym sprincie, zespół ma możliwość na bieżąco poprawiać swoje środowisko pracy co w realnym stopniu przekłada się na jakość tworzonego produktu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Inne artykuły